Game dau truong thu 1 ps1
game dau truong thu 1 ps1

Mc nh game là trng cha cài.
Mt s game hay nên.
Download game dau truong thu 2, mình không gii thiu Game u truong trng thú game 1 cho các bn vì game ã quá c, ha kém.
Nhng game mà ch cn nghe game tên cng ã làm cho gamer 8x, 9x i truong u cm thy bi hi xúc ng nh u trng m máu, bóng á Nht 3, rambo lùn, phi thuyn không gian vi y các th loi nh game nhp.Các phím s dng : Dùng các phím mi tên di chuyn game Dùng các phím Shift,X và Z tn công.Ngày nay vic game tìm n quán PS c nh ngày xa, chi game u trng thú là chuyn rt khó khn.Sau khi cài t xong phn mm gi lp, bn hãy ti game v bt u chi.Bên di ây là link download u trng thú 4 Full.Tht bun vì k t cui nm 2003 n bây gi thì nhà phát hành vn cha có ng tnh gì v vic ra tip truong phn mi cho ta game này. Pass gi nén nu có: Bn s phi cn n trình gi lp PS2 chi game.
Vi bt k trò chi nào, bn dell có th bm nút back và mt menu s hin ra cho phép chúng ta lu/ti trng thái hin ti (dùng cho các trng hp "khoai" và d cht).
T nm hc lp 3 chi u speedup trng thú dell 1 n bây gi là speedup c gn 20 nm tri ri còn gì vn cha c chi cái bn gi là Bloody Roar.Mình up lên Fshare dell nhé.M minh vao thê gii Bloody Roar 4 nao!Tt c các nhân vt trong Seri u trng thú Bn nhn ra c bao nhiêu?Còn nu nh không bt thì xem di nha.Sau o chon ng dân ên file Bloody Roar o trong th muc giai nen.Bc #3: Tin system hành b du game tích ô Use defaul setting và chn ng dn n Folder cha game ã gii nén và nhn.Vì vy mun cricket chi c game u trng thú 3 bn cn cài t phn mm gi lp PS2 - pcsx2.Nu bn ã ti thì Mount vào a o chy Autorun cài.Ngi chi la chn nhân vt khác nhau chin.
Sitemap