Phan mem doc duoi pdf


Làm vic vi m, tng tác trc tip vi phn mm Adobe Flash.
Iu này c bit hu ích khi bn phan mun nghe nhng trang vn bn, nhng câu chuyn bng ting Anh (hoc nhng ngôn ng khác c h tr) bng cách phan chn View và phan nhp vào Read.Các tính nng khác trong Reader còn bao gm vic tích hp Adobe LiveCycle Policy Server và Adobe online Services Document Center mi, giúp ngi dùng có th s dng ch k duoi s trong tài liu PDF.Nu bn phan ang loay hoay tìm phn mm c file PDF tt thì bài vit này s a ra nhng gi tt nht bn s dng.Ci tin Ti u hóa Find Search: Thêm tiêu ch b sung (thuc tính tài liu) trong Advanced Search cho tìm kim ch mc và tài liu PDF.Nâng phan cao ch k và óng phan du Tùy bin thit k ch k in t bng cách v hoc nhp file PDF cha ch k vit tay.Javelin PDF Reader Javelin PDF Reader là mt trình c PDF n gin cho phép bn xem ni dung và in các tp PDF chun và c mã hóa, h tr chú thích và ánh du tp tin.Phn mm Adobe Reader.Tính nng ca Foxit Reader: Xem file PDF vi giao din rõ ràng, thanh cun giúp ngi dùng d di chuyn, các chc nng phóng phan to, thu nh, sang trang giúp các bn có th d dàng tùy chnh trang xem.Cu hình ti thiu, cPU: Ln.3 GHz CPU. Vy hãy download Foxit Reader mi nht v cùng tri nghim nhng tính nng mi bn nhé!
Di ây là top 3 phn mm c file PDF tt nht 2019 mi các windows bn cùng tham kho và guide la chn phn mm tt nht s dng.
Phn mm s cung cp number cho bn 2 tính nng chính là to và xem các file có nh dng guide PDF.Bn có th ti phn mm mi nht thông qua liên kt.Bn có th thêm ch, các ghi chú dán, và các ghi chú khác và lu chúng vào tp tin, mà s c tng thích vi các u c chun Adobe PDF.Thêm chú thích vào tài liu PDF vi b công c bình lun y, các bn có th thêm ghi chú, làm ni bt vn bn và s dng dòng, hình dng, con du cng nh công c ánh máy thêm bình lun.Bn có th xem các thit lp hi thoi in trc reflex ti Properties tab File.Còn nu ch mun xem file pdf thôi, hãy dùng trình reflex duyt Chrome, Opera xem cho tin, mình cng hay dùng.Contents, pDF là cm t vit tt ca Portable Document Format, là mt trong các nh dng file ph bin primary hin nay có uôi.pdf.Cung cp gói cài t MSP cp nht các bn vá Reader.Download ti ây(Phn mm c file pdf tt nht hin nay Bn mi nht 2012 Adobe Reader.1.3: bn c hoc m/fr/reader/download/).H tr Night Mode, iu chnh sáng màn hình gim nhc.Mt s nâng cp thân thin ngi dùng khác.Foxit Reader cho phép chia s các file PDF qua phn.Vi SumatraPDF có th giúp dead bn nhanh chóng m cng nh tùy chnh nhng thao tác trên.Google Drive Google Drive là trình chuyn i PDF và h thng lu tr PDF khá ph bin hin nay.Các bn có th ti Nitro PDF Reader ti ây: m/pdf-reader-pro Nh vy, bài vit ã gii thiu n các bn top 3 phn mm c file PDF tt nht, các bn có th da vào các tính nng ca tng phn mm la chn.
Sitemap